polish
Uniwersalny układ
przełączania
zasilania
MP4/5

Nadzorowanie problemów z łącznikami

Może się zdarzyć problem z zazbrajaniem łącznika (napęd próbuje załączyć łącznik, ale łącznik cięgle się wyłącza). W takiej sytuacji układ zgłasza dla danego łącznika awarię typu „Brak odpowiedzi”


Prewencyjna kontrola naciągnięcia sprężyny wyłącznika

Gdy w wyłączniki zawiedzie napęd silnikowy i nie naciągnie sprężyny potrzebnej do manewrów wyłącznika, układ automatyki jest w stanie rozpoznać taką sytuację natychmiast gdy ona zaistnieje przekazując informację o awarii. Dzięki takiemu rozwiązaniu o awarii napędu dowiemy się wcześniej i mamy możliwość podjęcia działań naprawczych. Normalnie takie awarie ujawniają się gdy wyłącznik ma się załączyć (a nie może).


Wykrywanie „Braku odpowiedzi agregatu”

Kontrolowana jest praca agregatu i w przypadku wykrycia, że po podaniu przez układ sygnału na start agregatu agregat po określonym czasie nie poda napięcia zostaje zgłoszona awaria braku odpowiedzi agregatu. Podobna awaria zostanie zgłoszona w przypadku awarii agregatu (nagłe zatrzymanie) w trakcie jego normalnej pracy które może być spowodowane brakiem paliwa, awarią samego agregatu, czy też jego awaryjnym zatrzymaniem z poziomu samego agregatu.


Inteligentna praca układu

Po wykryciu problemów z wyłącznikami typu „Brak odpowiedzi” czy też w przypadku wysunięcia któregokolwiek z nich z kasety układ automatyki natychmiast stara się znaleźć inną alternatywną możliwość zasilenia obiektu. Dla przykładu awaria dwóch wyłączników zasilających obiekt z sieci (sieć ciągle jest obecna) spowoduje że obiekt zostanie zasilony z agregatu.


System „Autoreset”

Problemy z wyłącznikami typu „Brak odpowiedzi” często bywają chwilowe. Z pomocą przychodzi system „Autoreset” który może co określony przez użytkownika czas, określoną ilość razy próbować załączyć dany łącznik. Dzięki takiemu rozwiązaniu, układ sam potrafi wyeliminować chwilowe problemy.


System awaryjnego startu agregatu

Nadzoruje on zasilanie rozdzielnicy. Jeśli stwierdzi, że pomimo dochodzącego zasilania sieciowego nie można w pełni zasilić rozdzielnicy (awaria wyłączników czy też wysunięcie ich z kasety), zostanie uruchomiony agregat w celu zasilenia rozdzielnicy.


System „Wirtualnego badania stanu paliwa”

Często starsze agregaty nie posiadają analogowego sygnału o stanie paliwa który można zdalnie monitorować. Z pomocą przychodzi możliwość badania stanu paliwa w sposób wirtualny. Polega to na tym, że użytkownik określa zużycie paliwa w trakcie biegu jałowego i pod obciążeniem, pojemność baku i dopuszczalną minimalną ilość paliwa w baku. System na podstawie analizy pracy agregatu wylicza ilość zużytego paliwa określając jego aktualny stan. Po osiągnięciu minimalnego poziomu zostaje zgłoszona awaria zbiorcza układu


System „Automatyczne testy agregatu”

Agregaty prądotwórcze jako że posiadają silniki spalinowe nie powinny mieć długiej przerwy w pracy. W związku z tym trzeba pilnować terminów rozruchów konserwacyjnych. Układ automatyki potrafi to robić za nas. Wystarczy określić maksymalny dopuszczalny czas bez pracy agregatu po przekroczeniu którego układ automatyki poda sygnał na start agregatu. Agregat wystartuje w stanie jałowym (nie będzie podawane na niego obciążenie) i po określonym czasie zostanie wyłączony.

Dzięki temu systemowi jesteśmy w stanie wykryć problem z agregatem w trakcie normalnej pracy z sieci, a nie jak często bywa gdy agregat powinien już zasilać obiekt. Brak startu agregatu w trybie „Automatyczne testy agregatu” spowoduje zgłoszenie sygnału awarii „Brak odpowiedzi agregatu”


System „Badanie stabilności sieci zasilających”

Często bywa, że sieci zasilające są niestabilne i występują na nich chwilowe zaniki napięcia. W tym czasie układ przełączania zasilania może zacząć zmieniać sieci zasilające i tak w koło przy każdym zaniku. Z pomocą przychodzi system „Badania stabilności sieci zasilających”. Kontroluje on ilość zaników na każdej z sieci i w przypadku gdy dana sieć nie spełnia naszych oczekiwań co do stabilności zasilania układ przestanie z niej zasilać obiekt. Dopiero po określonym czasie jeśli sieć zostanie uznana za stabilną, obiekt będzie mógł być z niej zasilony.

System może działać zarówno w sieciach z stabilnym źródłem zasilania (agregat prądotwórczy) jak i w przypadku braku stabilnego źródła zasilania. W pierwszym przypadku gdy wszystkie sieci są niestabilne, obiekt zostaje zasilony z agregatu do czasu ich ustabilizowania się. W przypadku gdy nie ma stabilnego źródła zasilania obiekt jest zasilany z sieci która jest bardziej stabilna (ma mniej zaników). System pozwala na ograniczenie do minimum ilości przełączeń i uniknięcia zaników zasilania na obiekcie.


System kontroli zasilania rozdzielnicy

Nadzoruje on zasilanie rozdzielnicy. Jeśli stwierdzi, że rozdzielnica nie jest w pełni zasilona pomimo dostępnych zasilań sieciowych zostanie zgłoszona awaria. System może też pracować w trybie pracy ręcznej. Chroni on wtedy obiekt przed nieopatrznym pozostawieniem w trybie pracy ręcznej nie w pełni zasilonej rozdzielni.


Programowalne przyciski wyłączenia awaryjnego

Do układu można podpiąć dwa osobne sygnały wyłączenia awaryjnego rozdzielnicy. Dzięki temu w prosty sposób można wykonać na przykład podział wyłączników awaryjnych na dwie sekcje


Gotowość do rozbudowy

Układ może być zbudowany na opcję rozbudowy rozdzielni o dodatkowe wyłączniki czy też sieci. Po rozbudowie wystarczy podpiąć wyłączniki do automatyki i cieszyć się pełnym układem bez ponoszenie dodatkowych kosztów.


Kaskadowy zrzut obciążenia z kontrolą obciążenia sieci

Rozdzielnica może posiadać odbiorniki które w zależności od aktualnego obciążenia sieci będą kolejno wyłączane lub załączane. Oprogramowanie pozwala określić osobno moc każdego odbioru oraz moce poszczególnych zasilań (transformatorów, agregatów itp.)


Komunikacja

W standardzie wszystkie układy MP4/5 mogą być wyposażone w port komunikacji RS 485 z protokołem transmisji MODBUS umożliwiającą realizację zdalnej wizualizacji. Opcjonalnie możliwe jest wyposażenie układu w komunikację ETHERNET TCP/IP z pełnym oprogramowaniem webserwer (wgląd na stan układu, konfigurację i awarie poprzez przeglądarkę internetową. Dodatkowo podawane są odczyty z analizatorów sieci rozdzielnicy.


Zdalny monitoring / zdalne dozorowanie układu

Układ przystosowany jest do współpracy z bramką Ethernet za pomocą której można zdalnie monitorować pracę układu. Rozwiązanie jest także stosowane przy umowie serwisowej. Serwis monitoruje układ i reaguje w przypadku wystąpienia problemów.


Dodatkowe usługi na życzenie klienta:

  • dodanie do oprogramowania specyficznych wymagań, nie zawartych w standardowym oprogramowaniu
  • montaż układu automatyki na obiekcie wraz z robotami towarzyszącymi (sprzęgnięcie wyłączników z automatyką, podanie badanych napięć itp)
  • modernizacja istniejących rozdzielnic do współpracy z nowym układem przełączania zasilania
  • uczestnictwo w rozruchu rozdzielni
  • przeprowadzanie szkoleń personelu
  • okresowe przeglądy i konserwacja
  • szkolenia personelu